Οδηγίες δειγματοληψίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Τρόπος Χρόνος Αιμοληψίας

Η ανίχνευση μεταβολικών- ενδοκρινολογικών  νοσημάτων  στον προληπτικό έλεγχο νεογνών, πραγματοποιείται σε ολικό αίμα που λαμβάνεται από την πτέρνα του νεογνού και τοποθετείται σε ειδικό απορροφητικό χαρτί συγκεκριμένων  προδιαγραφών που είναι γνωστό με το όνομα κάρτα Guthrie. Η λήψη των δειγμάτων από τα νεογνά, πραγματοποιείται στο Μαιευτήριο στο οποίο γεννώνται σε χρονική στιγμή κατάλληλη αναλόγως με την κλινική τους κατάσταση και τις επιπτώσεις της στην διερεύνηση των Βιοχημικών μεταβολιτών (πίνακας 1).

 

ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ GUTHRIE

 

Η κάρτα Guthrieπου χρησιμοποιείται στην συλλογή δείγματος για την πραγματοποίηση του Π.Ε.Ν.   αποτελείται από δύο τμήματα:

Α) Τμήμα στο οποίο καταγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία του νεογνού:

Σε εμφανές σημείο του τμήματος αυτού της κάρτας αναγράφεται το όνομα του Μαιευτηρίου προέλευσης και το λογότυπο του Μαιευτηρίου. Στο τμήμα αυτό της κάρτας συμπληρώνονται από το εξουσιοδοτημένο από το Μαιευτήριο προσωπικό, τα ακόλουθα δημογραφικά στοιχεία του νεογνού :

  • όνομα νεογνού
  • επίθετο μητέρας
  • φύλλο
  • ημερομηνία γέννησης
  • ημερομηνία αιμοληψίας
  • βάρος γέννησης
  • ηλικία κύησης
  • όνομα υπεύθυνου γιατρού ή μαίας
  • αριθμός μητρώου νοσοκομείου (προαιρετικά)
  • Κλινικές πληροφορίες (όπως φάρμακα, παρεντερική διατροφή, τυχόν προωρότητα)

Β) Τμήμα στο οποίο πραγματοποιείται η εναπόθεση του ολικού αίματος:

Το τμήμα αυτό της κάρτας αποτελείται από ειδικό απορροφητικό χαρτί συγκεκριμένων προδιαγραφών, και επιτρέπει την συντήρηση των δειγμάτων  χωρίς την αλλοίωση  των συστατικών του λαμβανόμενου αίματος.

ΟΔΗΓΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΝΕΟΓΝΟ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ

Η κάρτα τοποθετείται για ξήρανση σε οριζόντια θέση, τουλάχιστον για τρείς ώρες σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς επαφή με άμεσο φωτισμό και στη συνέχεια τοποθετείται σε θερμοκρασία 4-8 οC μέχρι την αποστολή της στο εργαστήριο. Για την συντήρηση των δειγμάτων τα οποία λαμβάνονται  με τον προαναφερόμενο τρόπο και τοποθετούνται  στο συγκεκριμένο υλικό υπόβαθρο, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. Τα δείγματα που λαμβάνονται υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες, μπορούν να αναλυθούν εντός 20 ημερών από την στιγμή της αιμοληψίας.