Εξοπλισμός

Η  οργάνωση των διαδικασιών και η πραγματοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων  υλοποιούνται με ένα ολοκληρωμένο σύστημα Αναλυτικών οργάνων  και Ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Α. Αναλυτικά όργανα – Τεχνικές

  1. Υγρή Χρωματογραφία- Φασματομετρία  Μάζας (LC-Tandem MS) Waters

    2. Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μάζας (GC-MS) Agilent με EI

    3. Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μάζας (GC-MS) Agilent με EI/CI

4.  Αναλυτής Αμινοξέων Hitachi L 8900

    5. Υγρή Χρωματογραφία με Φθοριομετρική ανίχνευση

6.  Υγρή Χρωματογραφία με Ηλεκτροχημική ανίχνευση

    6. Ρομποτικό σύστημα για την πραγματοποίηση Βιοχημικών-Ανοσοενζυμικών αναλύσεων τύπου ELISA  AutoDelfiaPerkinElmer

Β.  Εξοπλισμός Διαχείρισης-Επεξεργασίας δειγμάτων

  • Σύστημα αυτόματης διαχείρισης/διάτρησης δειγμάτων από κάρτα Guthrie.
  • Αυτόματα συστήματα επεξεργασίας-προετοιμασίας των δειγμάτων

ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με δύο ανεξάρτητους servers που χρησιμοποιούνται για παράλληλες και συσχετιζόμενες λειτουργίες του εργαστηρίου.
  • Πληροφοριακό σύστημα Laboratory Information System (LIS) που επιτρέπει: την ηλεκτρονική επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς με σκοπό την αυτόματη εισαγωγή δημογραφικών δεδομένων, την Ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων μέσω του LIS, καθώς και την αυτόματη διαμόρφωση λίστας εργασιών, την αναγνώριση και ταυτοποίηση των δειγμάτων με τεχνικές barcode. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα λάθους ειδικότερα στις περιπτώσεις μεγάλου αριθμού δειγμάτων όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Προληπτικού Ελέγχου Νεοογνών (Newborn Screening).
  • Ανεξάρτητο δικτυακό σύστημα διαχείρισης-επεξεργασίας των εργαστηριακών δεδομένων.

Το σύνολο του λογισμικού είναι πιστοποιημένο κατά ISO9001 και πληρεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη χρήση του στο συγκεκριμένο Εργαστηριακό περιβάλλον.

Τα αναλυτικά όργανα τα οποία διαθέτουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις υφίστανται σε ετήσια βάση έλεγχο και επικύρωση (validation)