Ποιοτικός Έλεγχος

Για το σύνολο των αναλύσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται μετά από πλήρη επικύρωση της καταλληλότητάς τους από εργαστηριακή και κλινική άποψη, πραγματοποιούνται δύο είδη ποιοτικού ελέγχου: Εσωτερικός  και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος.

 Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος (InternalQC)

Πραγματοποιείται με δείγματα ελέγχου προσφερόμενα από ανεξάρτητο παραγωγό, κατάλληλα για κάθε εξέταση και ειδικό λογισμικό παρακολούθησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων (BioradUnityPro). Οι κανόνες και τα κριτήρια που επιλέγονται για την αποδοχή των αποτελεσμάτων πιστοποιούνται με βάση τα αναλυτικά χαρα-κτηριστικά της κάθε μεθόδου από ειδικό λογισμικό (Westgard).

Ειδικά για την διερεύνηση μεταβολικών νοσημάτων με TandemMS, την ινοκυστική νόσο και την υπερπλασία επινεφριδίων, χρησιμοποιούνται επιπλέον δείγματα ποιοτικού ελέγχου που καλύπτουν όλο το φάσμα των τιμών (φυσιολογικών – παθολογικών) των σημαντικότερων μεταβολιτών, προσφερόμενα από το CentersforDiseaseControl-CDC(QualityAssuranceProgram).

Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος

Η διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εργαστηριακής διαδικασίας και πραγματοποιείται με συμμετοχή σε ειδικά  Διεργαστηριακά προγράμματα (Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος):

1. Πρόγραμμα ελέγχου με δείγματα από το CDC(New-bornScreeningProficiencytesting). Στο πρόγραμμα το εργαστήριο συμμετέχει από το 2006.

2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Region4 GeneticsCollaborativeProject, USAπου πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του εργαστηρίου Βιοχημικής Γενετικής της MayoClinic, RochesterMN(DrP. Rinaldo) που έχει σκοπό: Ι) την ενοποίηση των φυσιολογικών τιμών και τιμών κατωφλίου (cut-off) όλων των εργαστηρίων που συμμετέχουν στη διαδικασία και ΙΙ) την επιδημιολογική ανάλυση των στοιχείων των μετρούμενων μεταβολιτών σε συσχέτιση με διερευνούμενα νοσήματα. Τα επιδημιολογικά δεδομένα του εργαστηρίου, σε συνεργασία με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συλλέγονται, αναλύονται και τροποποιούνται σε μηνιαία βάση, επιτρέποντας τη δυναμική προσαρμογή των τιμών κατωφλίου στις συγκεκριμένες συνθήκες του εργαστηρίου και του ελληνικού πληθυσμού. ΣτοπρόγραμματοεργαστήριοσυμμετέχειαπότονΙούνιο2007.

3. Συμμετοχή σε προγράμματα του ERNDIM (European Research Network for Evaluation and improvement of screening, Diagnosis and treatment of Inherited disorders of Metabolism).

A: Ποιοτική ανάλυση ακυλο-καρνιτινών σε ολικό αίμα (κάρτα Guthrie). Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει τον έλεγχο της ικανότητας του εργαστηρίου να ανιχνεύει ενδογενή μεταβολικά νοσήματα με χαρακτηριστικό profileακυλο-καρνιτινών.

Β: Ποσοτικός προσδιορισμός οργανικών οξέων στα ούρα.

Γ: Ποιοτική ανάλυση οργανικών οξέων στα ούρα. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει τον έλεγχο της ικανότητας του εργαστηρίου να ανιχνεύει ενδογενή μεταβολικά νοσήματα με χαρακτηριστικό profileοργανικών οξέων στα ούρα.

Δ: Πρόγραμμα ελέγχου της Ποσοτικής ανάλυσης Αμινοξέων

E: Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας για την ανάλυση Πουρινών-Πυριμιδινών στα ούρα

Z: Πρόγραμμα ελέγχου Βιοχημικών μεταβολιτών στον ορό.

4. ISO 15189 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ESYD – ΕΣΥΔ)

ESYD

Αριθμός 1207 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης

Διεθνείς συνεργασίες

1. Metabolic Laboratory
Department of Pediatrics
Hamburg University Medical Center
Dr J. Lucacs

2. Mayo Clinic
Biochemical Genetics Laboratory
Rochester, Minessota
Dr P. Rinaldo